"https://www.facebook.com/tr?id=1402427716681636&ev=PageView&noscript=1" />
ZASTOSOWANIE

PRO KLIM MINI – dopuszczony do obrotu decyzją Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – numer pozwolenia 8291/20 – produkt w postaci aerozolu do czyszczenia i dezynfekcji układów klimatyzacji samochodowej. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz grzybobójcze w czasie 15 minut.

Pozwala na szybkie, samodzielne czyszczenie i dezynfekcję układu klimatyzacji, bez narzędzi i demontażu elementów wnętrza pojazdu. Skutecznie niszczy pleśń i bakterie. Poprawia przepływ powietrza i usuwa nieprzyjemne zapachy, w tym dymu tytoniowego oraz pochodzenia zwierzęcego.

Dostępny w pięciu przyjemnych wersjach zapachowych: fresh, mango, orient, black i new car.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Wersje zapachowe produktu

Substancja czynna: etanol – 268g/l, 2-propanol (propan-2-ol) – 50g/l.

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Podmiot odpowiedzialny:
Autoland P.S.A.
ul. Ogrodowa 37, 00-873 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
ul. Mickiewicza 28, 43-250 Pawłowice

Sposób użycia

W trakcie czyszczenia surowo zabronione jest palenie oraz używanie otwartego ognia. Wymieniaj filtr kabinowy zgodnie z zaleceniami producenta samochodu. Zalecamy czyszczenie układu klimatyzacji dwa razy w roku.

1
Otwórz maksymalnie wszystkie otwory wentylacyjne, zamknij szyby, wyjmij zapalniczkę z gniazdka. Przełącz klimatyzację na maksymalne chłodzenie w trybie obiegu wewnętrznego. Upewnij się, że dźwignia zmiany biegów znajduje się w neutralnym położeniu, zaciągnij hamulec postojowy. Włącz silnik.
2
Potrząśnij pojemnikiem i umieść go w specjalnie przygotowanym wycięciu w kartoniku. Całość odłóż za maksymalnie przesuniętym i pochylonym w przód fotelem kierowcy. Wciśnij, aż do zablokowania zawór, opuść pojazd i zamknij drzwi.
3
Po 15 minutach wyłącz klimatyzację oraz silnik. Wyjmij pusty pojemnik, sprawdź czy środek nie skroplił się na elementach plastikowych oraz tapicerce - w razie potrzeby przetrzyj wilgotną szmatką. Dokładnie przewietrz auto przed jazdą.