"https://www.facebook.com/tr?id=1402427716681636&ev=PageView&noscript=1" />
Zastosowanie

Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8665/21.

Chusteczki nasączone płynem do higienicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni mających jak i niemających kontaktu z żywnością. Do stosowania przez użytkownika powszechnego oraz profesjonalnego. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Delikatne dla skóry – zawierają glicerynę i aloes, zapobiegające nadmiernemu wysuszaniu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Substancja czynna: etanol – 71g/100g płynu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H319 Działa drażniąco na oczy. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Podmiot odpowiedzialny:
Autoland P.S.A.
ul. Ogrodowa 37, 00-873 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
ul. Mickiewicza 28, 43-250 Pawłowice

Sposób użycia

UWAGA. Ze względu na różne rodzaje materiałów, z których wykonane są czyszczone powierzchnie, zawsze wykonaj próbę ich odporności na preparat. Sprawdź działanie na niewidocznym elemencie postępując zgodnie ze sposobem użycia opisanym poniżej. Szczególną uwagę zwróć przed użyciem na elementach wykonanych z lakierowanych plastików oraz skóry. Używaj preparatu dopiero po całkowitym upewnieniu się o braku jego negatywnego wpływu.

Przechowuj w temperaturze poniżej 25°C. Wysuszone chusteczki nie zapewniają działania dezynfekującego.

1
Dezynfekcja rąk:
Przecierać suche, czyste dłonie wilgotną chusteczką przez 30 sekund i pozostawić do wchłonięcia.
2
Dezynfekcja powierzchni:
Dokładnie przetrzeć chusteczką czyste powierzchnie. Czas działania 1-5 minut. Dezynfekowane powierzchnie powinny być wilgotne przez wskazany czas kontaktu, w razie wysychania preparatu ponownie przetrzeć chusteczką. Powierzchnie nie wymagają spłukiwania po dezynfekcji.