"https://www.facebook.com/tr?id=1402427716681636&ev=PageView&noscript=1" />
ZASTOSOWANIE

Płyn do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni, przedmiotów, urządzeń mających jak i nie mających kontaktu z żywnością.  Do stosowania przez użytkownika powszechnego i profesjonalnego, może być stosowany w przemyśle, także spożywczym.

Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych w tym MVA.

Przeznaczony dla całego wnętrza samochodu, czyści i dezynfekuje wszystkie powierzchnie: szyby kokpit, elementy plastikowe oraz tapicerki: skórzane oraz materiałowe. Usuwa plamy, zabrudzenia oraz odciski palców. Nie zawiera alkoholu  – bezpieczny dla wszystkich powierzchni.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

UWAGA
H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. EUH208 Zawiera Chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu), PHMB (chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera: Kationowe środki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5), Niejonowe środki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5), Kompozycje zapachowe; Środki konserwujące: Chlorowodorek poli(heksametylenobiguanidu) (Polyaminopropyl biguanide), PHMB (chlorowodorek poliheksametylenobiguanidu).

UFI: 9TH2-S11H-N008-37KP

Podmiot odpowiedzialny:
Autoland P.S.A.
ul. Ogrodowa 37, 00-873 Warszawa

Zakład Produkcyjny:
ul. Mickiewicza 28, 43-250 Pawłowice

Sposób użycia

1
Czyszczenie: równomiernie spryskaj czyszczoną powierzchnię. Wytrzyj czystą, miękką szmatką. Uporczywe zabrudzenie spryskaj miejscowo większą ilością środka i wytrzyj gąbką lub szmatką.
2
Dezynfekcja: równomiernie nanieś płyn następnie oczyszczone powierzchnie i pozostaw na 5 minut (działanie bakteriobójcze, wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych), 12 minut (drożdżakobójcze i grzybobójcze). Przez cały okres działania produktu powierzchnia musi być stale wilgotna. Po wymaganym czasie dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą pitną.